Pylon hyödyntää IoT-palveluita vaativassa korjausrakentamisessa

Pylon on pääkaupunkiseudulla toimiva, vuonna 1989 perustettu, korjausrakentamiseen, talotekniikkaan sekä asukaslähtöiseen peruskorjaamiseen erikoistunut rakennusliike. Yritys on etenkin vaativien peruskorjauksien ammattilainen.

Kuva: Pylon Rakennus Oy

Helsingin arvokkaimpien rakennusten joukkoon lukeutuvassa Minervaskolanissa toimii ruotsinkielinen esikoulu ja ala-aste. Rakennuksen alkuperäiset osat ovat Eva Kuhlefelt-Ekelundin suunnittelemat vuodelta 1929 ja rakennus luokitellaan kokonaisuudessaan arvorakennukseksi. Helsingin kaupunki valitsi Pylonin toteuttamaan Minervaskolanin perusparannushankeen, joka suoritetaan vuosien 2017-18 aikana.

Mittavan hankkeen tarkoituksena on parantaa talotekniikkaa ja sisäilmaa sekä kehittää esteettömyyden lisäksi myös paloturvallisuutta arvorakennuksen henkeä kunnioittaen. Minervaskolanin työnjohtaja Tommi Paavilainen kertoo, että kohde toimii valmistuttuaan kouluna ja päiväkotina pienille lapsille, jonka vuoksi laadukkuus on yksi tärkeimmistä ohjaavista tekijöistä. Asetetut suojelutavoitteet ovat lisäksi projektissa keskeisessä roolissa, johon myös olosuhdehallinta oleellisesti liittyy.

”Meidän Pylon Rakennuksessa täytyy olla jatkuvasti ajan hermolla alalla tapahtuvista uudistuksista. Automatisoitu kosteudenhallinta on yksi iso osa jatkuvaa kehitystä. Olemme erikoistuneet nimenomaan vaativiin peruskorjauksiin, joissa seuranta on merkittävässä roolissa.” Tommi Paavilainen

Minervaskolan on suojeltu rakennus, joten perusparannushanketta seurataan ja valvotaan eri viranomaisten toimesta. Esimerkiksi Helsingin kaupunki on asettanut vaatimukset työmaalle ilmankosteuden sekä lämpötilan tasosta koko projektin ajalle.


Olosuhdehallinnan automatisoinnilla kustannustehokkuutta

Pylonin ja Integralin yhteistyö juontaa juurensa vuosien taakse. Minervaskolanin projektin konkretisoituessa, virisi keskustelu mahdollisuuksista automatisoida työmaan kosteus- ja lämpötilamittaus IoT-palveluiden avulla. Automatisoinnilla säästetään sekä aikaa että minimoidaan mahdollisuus inhimillisiin mittavirheisiin tai -tulkintoihin. Minervaskolanin työmaalle asennettiin kymmenen IoT-anturia, joiden kautta saadut mittatiedot siirtyvät suoraan reaaliaikaiseen näkymään. Työmaan lämpötilaa pidetään minimissään +15 C rakennuksen omalla lämmitysjärjestelmällä ja tarvittaessa käytetään lisälämmitystä. Ilman suhteellinen kosteus pidetään RH 50 % tuuletusta säätelemällä. ”Minervaskolan kosteudenhallintasuunnitelmassa on erikseen suunniteltu olosuhdehallinta. Talvella 2017 päätettiin, että rakennus kuivataan lämmitystä ja tuuletusta hyödyntäen. Tarvittaessa käytetään lisäksi ilmankuivaimia.” kertoo Paavilainen

Osastointijako Minervaskolanissa

Rakennukseen sijoitettiin kerroksittain lämpö- ja kosteusmittarit, joiden tulos tallentuu seurantaa varten säännöllisesti. Lämpötilan tai kosteuden muutoksiin reagoidaan asianmukaisin korjaustoimin, esimerkiksi lisälämmityksellä tai tilakohtaisella kosteudenpoistolla.

Mittareista saataviin tietoihin voidaan asettaa hälytysrajat, jolloin poikkeamat laukaisevat automaattisen hälytysviestin esimerkiksi työmaapäällikön matkapuhelimeen tai sähköpostiin.

Kesäaikaan suhteellisen kosteuden noustessa tai talvella tilojen lämpötilan laskiessa lämmitys toteutetaan joko lämmittimillä tai rakennuksen omilla lämmitysjärjestelmillä. Minervaskolan on jaettu eri lohkoihin olosuhdehallinnan selkeyttämiseksi sekä sen kontrolloinnin helpottamiseksi.

”Integralin IoT-anturit ovat auttaneet ilman lämpötilan ja kosteuden seurannassa erittäin paljon.”

”Tietyissä työvaiheissa, kuten sisäseinien rappaus- ja välipohjien plaanotöissä, lukemat on pidettävä raja-arvojen sisällä, jotta varmistutaan rakenteiden oikeanlaisesta kuivumisesta sekä kovettumisesta.” kuvailee Paavilainen.” IoT-anturit kertovat mahdollisista lämpötilaa tai kosteutta koskevista muutoksista, jolloin tiedossa oleville alueille tehdään mittaustuloksen mukaiset lämmitys-, tuuletus- ja kuivatustoimenpiteet.”

Ajantasaista tietoa raportoinnista vastaaville valvojille

Työmaan lämpötila- ja kosteustietoa pääsevät Pylonin nimettyjen henkilöiden lisäksi katsomaan ennalta sovitut työmaavalvojat. Tietoa ei tarvitse erikseen toimittaa valvojille, vaan pilvipalvelussa sijaitseva tieto on ajantasaisesti nähtävissä ja eteenpäin raportoitavissa suoraan käyttöliittymästä. Saadut tulokset tallentuvat turvallisesti pilveen ja ovat seurattavissa matkapuhelimella, tabletilla kuin pöytäkoneellakin myös työmään päättymisen jälkeen.

”Olemme työmaalla erittäin tyytyväisiä Integralin palveluun ja apuun historiallisessa sekä tärkeässä projektissamme kosteudenhallinnan seurannassa Minervaskolanissa. Automatisoinnin ansiosta saan ajantasaista tilannetietoa mahdollisista haitoista rakennuksen sisällä.”


Integralin IoT-antureista saatavia mittaustuloksia hyödynnetään päivittäin koko rakennustyömaan ajan

• Kuivumiskyky: kuivumiskyvyn edellytyksenä on veden- ja kosteuden poisjohtaminen, joka varmistetaan tuuletuksen ja lämmityksen avulla

• Ulkovaippa: kosteudenhallinnan yksi päätavoite on ulkovaipan mahdollisimman aikainen vesitiiviiksi saattaminen lopullisilla rakenteilla

• Sisärakennusvaihe: työvaiheessa käytettävistä materiaaleista suurin osa ei kestä edes korkeampaa ilmankosteutta.  Työvaiheet suunnitellaan niin, että työn jatkuva eteneminen on mahdollista

• Suojausperiaatteet: pääperiaatteena on rakentaminen niin, että kosteussuunnitelmassa esitetyt vaaditut toimenpiteet toteutuvat

• Lämmitys: rakennusvaippa tehdään riittävän tiiviiksi, johon lämmitysteho suhteutetaan olosuhdetavoitteiden saavuttamiseksi. Vaatimuksia seurataan ja tarvittaessa päivitetään työn edetessä. 

Talon omaa lämmitysjärjestelmää pyritään hyötykäyttämään mahdollisuuksien mukaan. Rakennuksessa tehdään useita laajoja purkuja, kuten välipohjien täyttömateriaalit, joita varten tiloja tullaan osastoimaan ja alipaineistamaan.


Tommi Paavilainen
työnjohtaja
Minervaskolanin kosteuden-ja pölynhallinta
Pylon Rakennus Oy

« Paluu

CONTACT US »
OTA
YHTEYTTÄ »

Jätä yhteydenottopyyntö

Palaamme asiaan pikimmiten!